Đội ngũ đào tạo

ĐÀO MẠNH HÀ
Giảng viên

Gần 10 năm giao dịch thực chiến hiệu quả

PHẠM CHÂM
GIẢNG VIÊN

Huấn luyện hàng trăm nhà đầu tư giao dịch thành công

Jacky Dang
Giảng viên

Huấn luyện hàng ngàn nhà đầu tư giao dịch thực chiến trong gần 10 năm qua